Particulier

Familierecht

A&S Advocaten staat particulieren en ondernemers bij in echtscheidingen, de ontbinding van geregistreerd partnerschap of de beëindiging van samenwoning. Ook zijn wij gespecialiseerd in boedelkwesties en erfenissen. Ons specialisme betreft agrarische echtscheidingen.

Onze advocaten zijn lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheiding (vFAS) en/of de Mediatorsfederatie Nederland.

Overige onderwerpen Personen- en familierecht:

 • Afstamming
 • Alimentatie
 • Curatele, onderbewindstelling en mentorschap
 • Erfrecht
 • Gezag over minderjarige kinderen
 • Gemeenschap van goederen
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Kinderalimentatie
 • Omgang en informatie
 • Ouderschapsplan
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Verdeling
 • Zorgregeling

Advocaten personen- en familierecht

W. (Wilma) de Jongh
F.C. (Femke) Hilderink

Mediation

Als er een conflict ontstaat tussen partijen, biedt mediation vaak een goede oplossing. Mediation stelt partijen niet tegenover, maar juist naast elkaar. Onder leiding van een neutrale persoon, de mediator, wordt naar verschillende oplossingen voor het geschil gezocht. Daarnaast is mediation een efficiënte en kostenbesparende manier om een geschil te beëindigen.

Veel conflicten lenen zich voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen partners binnen een onderneming of tussen contractanten. Mediation zet in op continuïteit van de relaties. Binnen het Nederlandse rechtsbestel heeft mediation inmiddels dan ook een vaste plek gekregen. Zo verwijzen de rechters in Nederland sinds januari 2005 procederende partijen graag naar mediation. A&S Advocaten heeft twee MfN-registermediators en een vFAS-advocaat-mediator in huis.

A&S Advocaten heeft mediationexpertise in:

 • Bemiddeling
 • Conflicthantering
 • Doorverwijzingsvoorziening
 • Echtscheiding
 • Vaststellingsovereenkomsten
A&S-mediationkenmerken:

 • MfN-register (voorheen NMI-register)
 • vFAS

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tus­sen werkgevers en werknemers. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Wat mag van een werknemer worden verlangd? En wat als de samenwerking niet meer soepel verloopt?

A&S Advocaten heeft arbeidsrecht-expertise in:

 • Afvloeiingsregelingen
 • Arbeidsgeschil
 • Arbeidsongeschiktheid En Ziekte
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentiebeding
 • Ontslag
 • Re-Integratie
 • Relatiebeding en mediation
 • Situatieve Arbeidsongeschiktheid

Vastgoed

A&S Advocaten heeft met vijf gespecialiseerde advocaten een sterke positie in het vastgoedrecht. Onze vastgoedadvocaten beheersen zowel het civiele recht als het bestuursrecht. Of het nu gaat om problemen met de overheid of met bouwbedrijven: als ondernemer of particulier kunt bij ons terecht.

Wij leiden u via de kortste en beste route door het woud van vastgoedregelgeving. Onze advocaten procederen bij de bestuursrechter, de burgerlijke rechter of bij arbitrage-instituten.

A&S Advocaten heeft vastgoed-expertise in:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Appartementsrechten
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursrecht
 • Bezwaarschriften
 • Bouwrecht
 • Bouwvergunningen
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Huur
 • Koop
 • Landinrichting
 • Milieu
 • Nadeelcompensatie
 • Natuurbescherming
 • Omgevingsrecht
 • Onteigeningen
 • Pacht
 • Planschade
 • Plattelandswoning
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Stankcirkels
 • Spuitzones
 • Voorkeursrechten (Privaatrechtelijk)
 • Wet voorkeursrecht gemeenten