Ondernemingen

Ondernemers vinden in A&S Advocaten een zeer betrokken juridisch partner. Vooral bedrijfsovernames, maatschapskwesties, contractenrecht en personeelsaangelegenheden hebben onze bijzondere aandacht. Ondernemers willen op al deze vlakken geen problemen, maar oplossingen. Opdrachtgevers van ons kantoor weten dan ook het ondernemende in onze advocaten te waarderen. Wij hebben niet alleen kennis van zaken; het is de feeling met de ondernemer die ons tot een geschikte zakenpartner maakt.

Vakspecialismen

 • Ondernemingsrecht
 • Incasso’s
 • Arbeidsrecht
 • Vastgoed
 • Mediation

Ondernemingsrecht

Ondernemers hebben in hun bedrijfsvoering belang bij een slagvaardige ondersteuning op het juridische vlak. De ondernemer heeft er alle belang bij dat de normale bedrijfsvoering doorgaat en dat juridische kwesties zo weinig mogelijk energie en geld kosten.

A&S Advocaten heeft ondernemingsrecht-expertise in:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contracten
 • Faillissementsrecht
 • Insolventierecht
 • Maatschapskwesties
 • Vastgoed
 • Vennootschapskwesties
 • Verzekeringsrecht

Incasso’s

A&S Advocaten heeft een eigen incassopraktijk. Met een actieve en consequente benadering incasseren wij de vorderingen van onze cliënten. In onze werkwijze nemen wij het behoud van zakelijke relaties als uitgangspunt. Indien nodig leggen wij beslag op zaken van de debiteur, om de vorderingen veilig te stellen en te incasseren. Als de debiteur ondanks alle inspanningen niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, procederen wij voor onze cliënten.

In onze incassopraktijk is een gespecialiseerde incassomedewerker werkzaam. Zij behandelt in beginsel alle incasso’s. Pas als het reguliere incassotraject dreigt uit te monden in een juridische procedure, wordt zij ondersteund door een advocaat. Op die manier wordt zoveel mogelijk inzet gepleegd tegen lagere tarieven.

A&S Advocaten heeft incasso-expertise in:

 • Beslaglegging
 • Betalingsregelingen
 • Incasseren
 • Verhaal halen
 • Zekerheden stellen

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tus­sen werkgevers en werknemers. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Wat mag van een werknemer worden verlangd? En wat als de samenwerking niet meer soepel verloopt?

A&S Advocaten heeft arbeidsrecht-expertise in:

 • Afvloeiingsregelingen
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • CAO-recht
 • Concurrentiebeding en Relatiebeding
 • Mediation
 • Ontbinding
 • Ontslag
 • Overgang van onderneming
 • Re-Integratie
 • Sociaal Plan
 • Vaststellingsovereenkomst

Mediation

Als er een conflict ontstaat tussen partijen, biedt mediation vaak een goede oplossing. Mediation stelt partijen niet tegenover, maar juist naast elkaar. Onder leiding van een neutrale persoon, de mediator, wordt naar verschillende oplossingen voor het geschil gezocht. Daarnaast is mediation een efficiënte en kostenbesparende manier om een geschil te beëindigen.

Veel conflicten lenen zich voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen partners binnen een onderneming of tussen contractanten. Mediation zet in op continuïteit van de relaties. Binnen het Nederlandse rechtsbestel heeft mediation inmiddels dan ook een vaste plek gekregen. Zo verwijzen de rechters in Nederland sinds januari 2005 procederende partijen graag naar mediation. A&S Advocaten heeft twee MfN-registermediators en een vFAS-advocaat-mediator in huis.

A&S Advocaten heeft mediationexpertise in:

 • Bemiddeling
 • Conflicthantering
 • Doorverwijzingsvoorziening
 • Echtscheiding
 • Vaststellingsovereenkomsten
A&S-mediationkenmerken:

 • MfN-register (voorheen NMI-register)
 • vFAS

Advocaten mediation

W. (Wilma) de Jongh