Thema's

18 jaar (0)
agrarisch (0)
akte (0)
Arbitrage (0)
behoefte (0)
Beslag (1)
Bouwrecht (2)
Erfgoed (0)
Erfpacht (1)
Erfrecht (1)
executie (0)
Geurnorm (0)
Huurrecht (2)
huwelijk (0)
Koop (4)
Lease (0)
loonstop (1)
Maatschap (2)
melkvee (0)
MER (0)
MKB (0)
Ontslag (4)
Opbouw (3)
Opzegging (2)
Pacht (5)
Pandrecht (0)
peildatum (0)
Pensioen (0)
Proeftijd (2)
rente (0)
scheiding (0)
Spuitzone (2)
studie (0)
stuiting (0)
vacature (1)
Vastgoed (47)
verdeling (0)
Verjaring (1)
Visrecht (0)
Welstand (2)
Windpark (0)
Ziekte (4)
zoeken (0)

Arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2015

vrijdag, 8 augustus, 2014

Op 10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid aangenomen. Als gevolg van dit aangenomen wetsvoorstel wijzigt het arbeidsrecht aanzienlijk. Met ingang van 1 januari 2015 worden veranderingen doorgevoerd ten aanzien van flexibele arbeidsrelaties. Voor deze wijzigingen verwijs ik naar mijn artikelen “wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” in combinatie met  “wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014”.

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2015 in plaats van 1 juli 2014

vrijdag, 4 juli, 2014

Na het verschijnen van mijn artikel “Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014” heeft de Eerste Kamer op 10 juni 2014 het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Daarbij is wel de motie van de senator Backer c.s. aangenomen. Middels deze motie is voorgesteld om de ingangsdatum van de wetswijzigingen die gepland stonden voor 1 juli 2014 te verschuiven naar 1 januari 2015. Dit teneinde werkgevers meer tijd te geven om zich voor te bereiden op de wijzigingen.

De Ragetlieregel uitgelegd

vrijdag, 11 april, 2014

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd wordt voortgezet door overeenkomst bepaalde tijd: opzegging vereist?

Inleiding

De hoofdregel is dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van rechtswege eindigen wanneer de overeengekomen duur is verstreken. Er is dus geen opzegging vereist voor het laten eindigen van de arbeidsovereenkomst. Een uitzondering hierop is de zogenaamde Ragetlieregel, die in artikel 7:667 lid 4 BW is opgenomen. In dit artikel ga ik in op deze uitzonderingssituatie. 

Wijzigingen arbeidsrecht met ingang van 1 juli 2014

dinsdag, 1 april, 2014

Inleiding

In het verleden zijn al vele pogingen ondernomen om het ontslagrecht gewijzigd te krijgen, maar steeds tevergeefs. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. Eind november 2013 is het wetsvoorstel  “Wet Werk en Zekerheid”  ingediend bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel worden wijzigingen voorgesteld in het arbeidsrecht. Mensen met een flexibele arbeidsrelatie moeten meer beschermd worden en het ontslagrecht moet aangepast worden.

Sociaal akkoord: wijzigingen inzake bepaalde tijd contracten

dinsdag, 4 juni, 2013

Het sociaal akkoord dat 11 april 2013 is gesloten, bevat niet alleen voorgenomen wijzigingen inzake het ontslagrecht. Ook op andere vlakken zou het arbeidsrecht moeten wijzigen. Zo zouden bijvoorbeeld de regels inzake bepaalde tijd contracten moeten veranderen. Hoewel het kabinet en de sociale partners het belang van flexarbeid voor de economie wel inzien, menen zij dat het gebruik van tijdelijke contracten, nulurencontracten of min-max-contracten te ver is doorgeschoten. Dit in het nadeel van de werknemers.

Sociaal akkoord: hervormingen ontslagrecht

dinsdag, 14 mei, 2013

Op 11 april 2013 heeft het kabinet met de sociale partners het zogenaamde “sociaal akkoord” bereikt. Het arbeidsmarktbeleid voor de aankomende jaren is hierin uitgestippeld. Onderdeel hiervan is het ontslagrecht. Zoals ook te lezen is in mijn eerdere artikel (“Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht”), was het kabinet van plan om het ontslagrecht aanzienlijk te wijzigen. Daarbij vroeg ik mij af of de sociale partners hiermee zouden kunnen instemmen. Uit het akkoord blijkt dat dit kennelijk niet het geval was.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

maandag, 18 februari, 2013

Partijen kunnen een overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, als zij ook overeenstemming hebben over de voorwaarden. Sinds oktober 2006 heeft deze manier van beëindigen van arbeidsovereenkomsten een enorme vlucht genomen. Waar voorheen nog formeel ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd gevraagd, de zogenaamde pro-forma ontbindingsprocedures, is dit sinds oktober 2006 niet meer nodig. Dit heeft te maken met een wijziging van de verwijtbaarheid in de Werkloosheidswet.

Regeerakkoord: hervormingen ontslagrecht

dinsdag, 6 november, 2012

De partijen PvdA en VVD hebben maandag 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. Onderdeel van de plannen is een hervorming van het ontslagrecht. Hier wordt al jaren over gesproken, zonder enig resultaat. De vraag is of het nu wel tot een hervorming komt. De regering wil in overleg met de sociale partners overeenstemming bereiken over de hervormingen. Ik kan mij zo voorstellen dat de sociale partners nogal het een en ander hebben af te dingen op de plannen.

Arbeidsovereenkomst voor de duur van het project

woensdag, 20 juni, 2012

Het Gerechtshof in Arnhem heeft onlangs bepaald dat een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project een objectief bepaalbare einddatum moet hebben. Anders is het gewoon een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is geen nieuws want zo staat het al decennia in de wet maar het gaat in de praktijk helaas nog vaak fout. In dit artikel zal ik kort langsgaan welke arbeidsovereenkomsten mogelijk zijn en waar je op moet letten bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project.

Verschillende arbeidsovereenkomsten mogelijk

Pagina's